Logo Facebook Zakup Nieruchomości Zielona Góra

Zakup Nieruchomosci ⓒ All rights reserved.

logo wizytówki google Zakup Nieruchomości Zielona Góra

Księgę wieczystą najprościej można porównać do karty pacjenta, w której odnotowywane są wszystkie zmiany w jego organizmie. Zanim zdecydujemy się kupić nieruchomość, koniecznie musimy zajrzeć do odpowiedniej księgi wieczystej, by potwierdzić jej stan „zdrowia". Jest to nasz obowiązek, który ma na celu zaoszczędzić nam w przyszłości problemów i nieporozumień. 


 

Co to jest księga wieczysta?

 

Jest to rejestr danych dotyczących konkretnej nieruchomości. Zapisane są w niej dane dotyczące:

 • lokalizacji nieruchomości,

 • właściciela lub właścicieli,

 • powierzchni,

 • przeznaczenia,

 • a także istniejących hipotek.
   

Dla jakich nieruchomości można założyć księgę wieczystą?

 

Księgi wieczyste zakładane są dla następujących nieruchomości:

 • grunty – części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (działki ewidencyjne),

 • budynki – jeżeli na mocy odrębnych przepisów stanowią odrębną od gruntu własność,

 • lokale – wyodrębnione i stanowiące osobny przedmiot własności.

 

Księgi wieczyste mogą być zakładane w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub domu budowanego w ramach własności spółdzielczej. 


 

Czy jest obowiązek sprawdzenia księgi wieczystej?
 

W Polsce obowiązuje zasada, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. W praktyce oznacza to, że przed zakupem nieruchomości obowiązek sprawdzenia księgi wieczystej na etapie podpisywania umowy przedwstępnej spoczywa na kupującym. W przypadku obciążonej hipoteki nie będzie mógł się zasłaniać niewiedzą i spłata długu będzie należała do jego obowiązków.

 

Księgi wieczyste podlegają 4 zasadom, które muszą być przestrzegane. Stosowanie tych zasad stoi na straży prawidłowego obrotu nieruchomościami. Zasady te zapewniają pełny dostęp do informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości. Gwarantuje to przede wszystkim bezpieczeństwo transakcji kupna-sprzedaży.

 

Księgi wieczyste są zgodne z zasadami:

 • jawności – każda zainteresowana osoba ma do nich dostęp w siedzibie sądu i w obecności pracownika sądu,

 • domniemania zgodności ze stanem faktycznym – zapisy w księdze są zgodne ze stanem faktycznym, ewentualne niezgodności rozstrzyga sąd cywilny,

 • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – daje gwarancję kupującemu, że staje się właścicielem,

 • pierwszeństwo praw wpisanych – to, co jest niewpisane musi ustąpić prawom wpisanym.


 

Budowa Księgi Wieczystej, na co zwrócić uwagę?

 

W tym roku mija 200 lat od ustalenia struktury ksiąg wieczystych na ziemiach polskich.  Od tego czasu księga wieczysta niezmiennie zawiera 4 działy. Ich zawartość uległa zmianom tylko w niewielkim zakresie. 


 

Dział I – Informacje o nieruchomości

Tu znajdują się podstawowe dane dotyczące nieruchomości, czyli dokładne oznaczenie adresowe, powierzchnia, ilość kondygnacji, przyłączeń i odłączeń, przynależnych do nieruchomości służebności. W przypadku współwłasności określony jest także jej ułamkowy udział.

 

Na co zwrócić uwagę:

- czy adres podany w KW zgadza się z rzeczywistą lokalizacją nieruchomości.

- faktyczna powierzchnia nieruchomości

- ilość wpisanych pomieszczeń

- czy widnieje wpis w KW „Lokal mieszkalny” (w przypadku zakupu mieszkania)

- czy widnieje wpisy o pomieszczeniach przynależny do nieruchomości, które kupujemy

(komórka lokatorska, miejsce parkingowe).

 

 

Dział II – Własność

Tutaj znajdziemy szczegółowe informacje o właścicielu/współwłaścicielach lub użytkowniku wieczystym nieruchomości.

 

Na co zwrócić uwagę:

- zweryfikuj tożsamość sprzedającego z danymi wpisanymi w KW (jeśli figuruje)

- jeśli nieruchomość ma współwłaścicieli - sprawdz czy wszyscy wyrazili zgodne na sprzedaż.

 

Dział III – Prawa, roszczenia ograniczenia

Jest to bardzo ważny dział informujący nas o ograniczeniach dysponowania nieruchomością,

 • ewentualnych roszczeniach,

 • obciążeniach służebnością.

 

Na co zwrócić uwagę:

Zalecamy rzetelne sprawdzenie wszystkich wpisanych tu informacji.

W tym dziale znajdziemy ewentualne wpisy o: prawie pierwokupu, najmu, dzierżawy lub służebności osobistej mieszkania. (chyba nie chcesz kupić nieruchomości z wiecznym współlokatorem).

Sprawdź koniecznie, czy nie widnieją wpisy o wszczęciu egzekucji komorniczej.

 

 

Dział IV - Hipoteka

Znajdziesz tutaj wpisy o zabezpieczeniu hipotecznym na poczet zaciągniętych zobowiązań. Kupując mieszkanie, koniecznie trzeba sprawdzić, czy ten dział jest pusty lub zawiera wpisy wykreślone. Te ostatnie oznaczają, że kredyty zaciągnięte pod zastaw nieruchomości zostały spłacone.

 

Na co zwrócić uwagę: Zapis w księdze wieczystej o hipotece niesie za sobą pewne ryzyko. ponieważ hipoteka obciąża nieruchomość, a nie jej właściciela. W Polsce kupując nieruchomość z hipoteką, można nabyć ją z długami. Jeśli dobrze nie sprawdzimy tego działu, „Ty” jako nowy właściciel będziesz musiał spłacić zadłużenie, jeżeli poprzedni nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Dobrym zabezpieczeniem jest pomniejszenie ceny zakupu nieruchomości o wielkość ciążących na niej zobowiązań. Regulując je samemu mamy pewność, że za jakiś czas niespodziewanie nie zapuka komornik.

 

Czytanie tradycyjnych ksiąg wieczystych nie jest trudne i łatwo znaleźć wszystkie potrzebne informacje. Dla historyków są prawdziwą kopalnią wiedzy, która pozwala im na prześledzenie dziejów zabytkowej kamienicy lub pałacu.

 

 

 

Gdzie znaleźć księgę wieczystą?

 

Każda księga wieczysta udostępniana jest w dwóch formatach: papierowej i elektronicznej.

 

 • Księgi wieczyste klasyczne papierowe - zakładane i prowadzone są przez sądy rejonowe właściwe dla położenia nieruchomości. Prowadzone w tradycyjnej formie papierowej prowadzone są na ujednoliconych formularzach, co ułatwia ich odczytywanie i interpretację zawartych w nich danych.

 

 • Elektroniczne księgi wieczyste - od 2014 r. funkcjonuje elektroniczny rejestr ksiąg wieczystych dostępny na stronie www.ekw.ms.gov.pl

 

Aby uzyskać dostęp do księgi wieczystej, potrzebny jest nam numer KW, składa się on z 3 części:

 • czteroznakowego kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych, gdzie księga została założona, np. WA4M,

 • właściwego numeru księgi (automatycznie uzupełniany jest zerami do ośmiu cyfr),

 • cyfry kontrolnej od 0 do 9 nadawanej w momencie zakładania księgi wieczystej.

 

Jeśli nie znamy numeru KW z pomocą przychodzą nam usługi serwisów www.ksiegiwieczyste.pl lub www.ekw.ms.gov.pl.

Serwis umożliwia namierzenie KW na podstawie adresu nieruchomości.

Z księgi wieczystej można uzyskać odpisy zwykłe (ostatnie wpisy w księdze) lub odpis zupełny (ostatnie wpisy wraz z wykreślonymi oraz informacje o wszczętych postępowaniach sądowych). Wydruk odpisów możliwy jest po uiszczeniu opłaty sądowej. Można dokonać jej drogą elektroniczną.

 

Odpis zwykły i odpis zupełny

Z księgi wieczystej można uzyskać odpisy zwykłe (ostatnie wpisy w księdze) lub odpis zupełny (ostatnie wpisy wraz z wykreślonymi oraz informacje o wszczętych postępowaniach sądowych). Wydruk odpisów możliwy jest po uiszczeniu opłaty sądowej. Można dokonać jej drogą elektroniczną. Dostęp do elektronicznego rejestru ksiąg wieczystych jest szczególnie przydatny w przypadku kupna nieruchomości w innej miejscowości. Nie trzeba tracić czasu, by sprawdzić jej faktyczny stan prawny.

 

Dostęp do elektronicznego rejestru ksiąg wieczystych jest szczególnie przydatny w przypadku kupna nieruchomości w innej miejscowości. Nie trzeba tracić czasu na dojazd, by sprawdzić jej faktyczny stan prawny. Pamiętaj: Sprawdzenie stanu prawnego konkretnej nieruchomości jest obowiązkiem kupującego. Wszelkie obciążenia i zabezpieczenia widniejące w księdze przejdą na niego i to on będzie zobowiązany do ich spłaty.

 

 

Księga wieczysta mówi prawdę?

księga wieczysta Zielona Góra
23 czerwca 2019
Logo z linkiem do strony zakup nieruchomosci pl Zielona Góra
Logo z linkiem do strony zakup nieruchomosci pl Zielona Góra

BAZA WIEDZY